مقالات دکتر شفیعی کدکنی

درگاهی جهت جمع آوری مقالات استاد شفیعی کدکنی

مقالات دکتر شفیعی کدکنی

درگاهی جهت جمع آوری مقالات استاد شفیعی کدکنی

درگاه مقالات دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی قصد دارد منبعی باشد از نوشتارها ، مقالات ، تصاویر و فایل های صوتی و تصویری از دکتر شفیعی کدکنی و آنچه که مربوط به وی است.

امید است که این درگاه ، تاثیرگذار باشد.

جمع آوری کنندگان مقالات و همراهان:

محمد رضا کمالی پور
محمد افشار
امیر حسین داودوندی